پروژه کارخانه سازینه

مجری : فرهاد عبدالملکی


کارفرما : شرکت سازینه

محل احداث : کردستان - قروه - کیلومتر ۱۵ جاده همدانFajr Qarb co.

NO2, Baharestan 3.Alley, Takye va Chaman.Blvd, Sanandaj, Kordestan, Iran
Telephone : +98-8733667730
Fax : +98-8733667730
Mobile : +98-9188781676

Copyright © 2014-2017 Fajr Qarb Company, All Rights Reserved.