پروژه آقای ملکی

طراحی٫نظارت و اجرا : فرهادعبدالملکی


کارفرما : آقای ملکی

محل احداث : کردستان - قروهFajr Qarb co.

NO2, Baharestan 3.Alley, Takye va Chaman.Blvd, Sanandaj, Kordestan, Iran
Telephone : +98-8733667730
Fax : +98-8733667730
Mobile : +98-9188781676

Copyright © 2014-2017 Fajr Qarb Company, All Rights Reserved.