پروژه بانیان

طراح : علیرضا عبدالملکی

کارفرما : سید هادی احمدی

پروژه بانیان در سال ۱۳۹۴ شروع شده است و در سال ۱۳۹۵ طراحی و نظارت نما ٫ فضای داخلی و نورپردازی به عهده این شرکت سپرده شد. با توجه به اداری - تجاری بودن ساختمان ٫محل احداث و در نظر گرفتن نظر کارفرما ٫ نما طراحی گردید . نورپردازی ساختمان با توجه به تجاری بودن ٫ نیازمند داشتن جلوه زیبا در شب با در نظر گرفتن حداقل میزان مصرف انرژی و جداکثر بودن طول عمر نورپردازی طراحی گردیده است


Fajr Qarb co.

NO2, Baharestan 3.Alley, Takye va Chaman.Blvd, Sanandaj, Kordestan, Iran
Telephone : +98-8733667730
Fax : +98-8733667730
Mobile : +98-9188781676

Copyright © 2014-2017 Fajr Qarb Company, All Rights Reserved.